Howdy, Everyone !

Today I’ll share my C++ library which I am being used for all of C++ projects since I started at C++ programming until now. I’ve updated this library day by day, anytime I wanted and needed. It named Vutils or Vic Utilities. One more thing, this is a significantly improved version of CatEngine that I shared before. ?

Continue reading

Howdy, Friends ?

Hôm nay tôi hoài niệm quá khứ nên ngồi viết blog kể lại một chút về tình xưa nghĩa cũ, một quãng thời gian khá vui vẻ và thoải mái.
Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm, cách đây khoảng năm sáu năm về trước, lúc đó tôi còn đang học ĐH, vẫn còn là một con trâu còn trẻ, tôi có một niềm vui nhỏ là làm tool hack cho trò chơi Audition của VTC Game và một số trò chơi khác nữa.

Continue reading

Howdy, Everyone.

Nice day to you, all. Today I’ll share my C++ library which I am being used for all of C++ projects since I started at C++ programming to now. I’ve updated this library day by day, anytime I wanted and needed. It’s just an useful library and make your programming go easier and faster. Everyone can join to update it with me if you want. 🙄
Continue reading