Sublime Text 2

SHARE ME NOW

Đây là bản Sublime Text 2 mình đã bẻ khóa, chỉnh sửa và thêm khá nhiều Snippet hỗ trợ cho việc lập trình tiện hơn. Các bạn có thể tải tại đây.

Chú ý: Bản này sử dụng trên Windows. Do cài thêm plug-ins nên dung lượng sẽ lớn hơn so với bản cài đặt. Cách cài đặt như sau.

1. Chạy Sublime Text 2.0.2 Setup.exe để cài đặt bản gốc.

2. Ghi đè sublime_text.exe vào thư mục %ProgramFiles%\Sublime Text 2\ nếu bạn đang sử dụng 32-bit OS. Còn trên 64-bit OS: %ProgramFiles(x86)%\Sublime Text 2\).

3. Ghi đè ba thư mục Installed Packages, Packages, Pristine Packages vào đường dẫn; %AppData%\..\Roaming\Sublime Text 2\.

4. (Opt) Thêm biến môi trường CPLUS_INCLUDE_PATH trỏ vào thư mục include của C++ bạn đang sử dụng. (for SublimeClang).

5. (Opt) Nếu bạn muốn sử dụng phông chữ như ở hình 2 thì các bạn giải nén ubuntu-mono.zip rồi đưa những tệp *.ttf vào thư mục Fonts (%SystemRoot%\Fonts) để cài đặt phông Ubuntu Mono sau đó mở Sublime Text 2 vào Preferences chọn Setting-Users và thay thế:

“font_face”: “Courier New”,
“font_size”: 9.0,

thành

“font_face”: “Ubuntu Mono”,
“font_size”: 12.0,
“font_options”: [“bold”],

6. Done!!

Screenshots

1

2

Danh sách các packages đã cài

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *